Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost VAPE spol. s r.o., IČ: 00543551, DIČ: CZ00543551, se sídlem v Kroměříži, Bílanská 1647/34a, PSČ 767 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 1911 (dále jen „Správce“) Vám tímto ve smyslu č. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „ GDPR“ poskytuje následující informace o zpracování a přístupu k Vámi poskytnutým osobním údajům:

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Kontaktní adresa: Bílanská 1647/34a, 767 01 Kroměříž

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. číslo:  +420 573 308 131

OSOBNÍ údaje zpracovávané správcem

Jméno a příjmení

IČ/DIČ

Fakturační adresa

Doručovací adresa

Emailová adresa

Telefonní číslo

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány za účelem plnění smlouvy uzavřené se Správcem tzn. pro informování o stavu vyřízení objednávky, pro dodání zboží, vyřízení reklamace, apod.

Pro účely doručení zboží budou osobní údaje Správcem poskytnuty přepravní společnosti.

Dále jsou osobní údaje Správcem zpracovávány za účelem plnění jeho zákonných povinností zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, tzn. pro účely vystavení faktury-daňového dokladu, vedení účetních záznamů, apod.

Kdo má k osobním údajům přístup

K osobním údajům mají přístup příslušní zaměstnanci Správce. Osobní údaje mohou být poskytnuty vybraným subjektům veřejné správy a jiným subjektům, které jsou k tomuto ze zákona oprávněny (soudy, Policie ČR, finanční úřad, apod.)

Doba po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění (doba vyplývá z ustanovení § 35, odst. 2 zákona č. 235/2004., Sb. o DPH).

Dále Vám Správce ve smyslu čl. 12 GDPR poskytuje následující informace o Vašich právech, která podle GDPR máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Správcem:

Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR

Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na žádost Vám Správce bezplatně poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Jestliže podáte žádost v elektronické podobě, Správce Vám informace poskytne v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu podle čl. 16 GDPR

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelu zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  2. odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  4. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.

Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR

Máte právo, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  1. Popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  2. Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
  3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a Správci, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Všechna výše uvedené práva můžete uplatnit u Správce emailem nebo dopisem zaslaným na výše uvedené kontaktní adresy Správce.

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 34 GDPR

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko vůči právům a svobodám fyzických osob, je Správce povinen Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

 

 

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25.5.2018, přičemž jsou k dispozici elektronicky na webových stránkách společnosti VAPE spol. s r. o..