Skip to main content

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti VAPE spol. s r.o.

se sídlem Bílanská 1647/34a, 767 01 Kroměříž

identifikační číslo: 00543551

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1911

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

https://eshop.vape.cz

 1. Úvodní ustanovení

 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti VAPE spol. s r.o., se sídlem Bílanská 1647/34a, 767 01 Kroměříž, IČ 00543551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1911 (dále jen prodávající) upravují ve smyslu zákona č. 374/2022 Sb., který mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: https://eshop.vape.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet

 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než pět (5) let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Informace poskytnuté prodávajícím před přijetím objednávky budou závazné v případě, že budou prodávajícím potvrzeny současně s objednávkou kupujícího.

3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží s jeho popisem (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

cena zboží

- skladová dostupnost

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).

3.5. Skutečnost, že se skutečné zboží vizuálně liší od jeho grafického zobrazení na webové stránce prodávajícího, není vadou.

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. S odesláním objednávky kupující souhlasí s její úhradou. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení s těmito obchodními podmínkami a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Prodávající si vyhrazuje, že některý z požadavků v objednávce nemusí být schopen splnit. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11. Prodávající je, v případě objednávky po telefonu, povinen zaslat kupujícímu potvrzení objednávky v textové podobě.  Pro platnost takové objednávky je nutné, aby kupující v přiměřené lhůtě, písemně potvrdil její akceptaci (email, sms).

 1. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Celkovou kupní cenu případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo kartou v provozovně prodávajícího na adrese Bílanská 1647/34a, 76701 Kroměříž,
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bankovním převodem na účet uvedený při potvrzení objednávky zaslané kupujícímu,
 • platba předem kartou VISA, MasterCard (akceptovány jsou pouze karty s 3D zabezpečením).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží stanovené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Kupující je oprávněn provádět platby v CZK, EUR.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží.  Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Při nezaplacení objednávky do šedesáti (60) dnů od vystavení, bude příslušná objednávka automaticky zrušena.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Při opakovaných nákupech prostřednictvím VAPE e-shopu,  v závislosti na objemu odebraného zboží,  se na určitou skupinou zákazníků mohou vztahovat individuální slevové ceny ve věrnostní programu.

4.8. Prodávající je povinen v době vyexpedování zboží vystavit řádný daňový doklad. Vyexpedované zboží spolu s fakturou bude v souladu s objednávkou kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. d) občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek kupní smlouva pozbývá platnosti.  Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě objednávky prodávající přijal. Přijaté peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Vrácené zboží bude zkontrolováno, že je plně funkční a bez závad, ve stejném stavu, beze změn. V případě přijatého poškozeného nebo použitého (popř. znečištěného) zboží, není prodávající povinen toto zboží akceptovat jako oprávněně vrácené.

5.5. V opačném případě je prodávající povinen informovat kupujícího o míře poškození vráceného zboží.  Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání na místě určení.

6.3. Dodací lhůta se počítá od dne, kdy byly mezi prodávajícím a kupujícím vyjasněny všechny podrobnosti ohledně objednávky a zaplacením dané částky. Prodávají se zavazuje, že dodá od tohoto okamžiku (bez zbytečného odkladu), zboží z objednávky, a to do (30) dnů, pokud není dohodnuto s kupujícím jinak. Termín dodání se považuje za dodržený, pokud bylo ve stanového lhůtě zboží připraveno k přepravě. Dodání zboží dle objednávky po částech je možné.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Zboží je kupujícímu mimo Českou republiku (EU, Schengenský prostor, mimoevropské státy) dodáváno na základě odsouhlasených dodacích podmínek dle Incoterms 2020.

 1. Práva z vadného plnění

 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění dodávky se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající je zodpovědný kupujícímu, že zboží při odeslání zásilky vykazuje níže uvedené náležitosti:

- zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-  zboží je v odpovídajícím množství,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

- prodávající není zodpovědný za škodu způsobenou přepravou zboží

7.3. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: VAPE spol. s r.o., Bílanská 1647/34a, 767 01 Kroměříž. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5. Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla dle návodu na montáž a užívání výrobků.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku sporu z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kupující je oprávněn využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykovává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů

 9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

9.2 . Podmínky této ochrany jsou zpracovány v dokumentu  Informace o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládám tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést, a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. Zvláštní ujednání

11.1. Technická a obchodní dokumentace, provedení zboží a související náklady se mohou měnit podle nových zkušeností a technologických vylepšení.

11.2. Změny konstrukce v důsledku dalšího technického a technologického vývoje jsou vyhrazeny. Údaje týkající se rozměrů, hmotnosti, apod. podléhají výrobně-technologickým odchylkám.

11.3. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o podmínkách smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, stejně tak o obchodních tajemstvích prodávajícího nebo o informacích, ze kterých je patrné, že se jedná o informace citlivé a neveřejné.

11.4. Kupující nesmí provádět jakékoliv funkční změny na zboží, ani je označovat jinak, než jak bylo označeno ve výrobním závodě. V takovém případě nenese prodávající zodpovědnost za případný problém spojený s funkcí zboží. 

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto podmínky a smlouva se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy a právem České republiky. Platnost tohoto ujednání o volbě práva se řídí platným právním řádem České republiky.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva  je archivována prodávajícím v elektronické podobě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování VAPE spol. s r.o., Bílanská 1647/34a, 767 01 Kroměříž, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 573 308 140, +420 573 308 141

 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 6.1.2023